įsitverti

įsitverti
2 įsitvérti, įsìtveria, įsitvė́rė 1. tr., intr. įsikibti, įsikabinti norint išsilaikyti ar ką sulaikyti: Laikosi abiem rankomis įsitvė́ręs turėklų 1. Įsitvérk karčio, vaike, kad nenulėktum nuo arklio Š. Jis varė arklį, įsitvė́ręs pavadžius NdŽ. Po truputį eina geryn, įsitvė́rus lovos jau pavaikšto Krs. Pirmąvakar atėjo įsitverdamà adverijų Slm. Vaikas, įsitvė́ręs už močios andaroko, ėjo iš paskos verkdamas Skrb. Kišenėn įsìtveria [vaikas] tėvu ir rėkia, kad duot saldainių Svn. Tvoros įsitvė́ręs, su lazdute, tai da paeina Ln. Į tą stalą šitai įsitvė́ręs laikęs[is] Plng. Per lieptą žydas avį veda insitvė́ręs Pnm. Instver̃s kokią mergą ir vedžiojas Adm. [Ginklų] vietoje kas lazdą, kas botagą, kas linų pluoštą įsitvėręs turi LTR(Pnd). Įsitvėrė velnias, tąso – nėr baisiau Šmn. Šok gėręs, šok negėręs, šok mergiotės įsitvė́ręs (d.) Krs. Žmonės tegalėjo eiti tik po du susikibę ir į tilto pakraštį įsitvėrę prš. Sausa buvo, dobilai neįsitvė́rę žemė̃s [i](nesudygo) Ob. | prk.: Na, kažno kokios kalbos dabar įsitvérste?! Sl. Tuomet jie lengvai galėtų įsitverti gyvenimo A.Sm. 2. paimti (ranka): Ąsai – rankelės tokios insitvért intaisyta . Kultuvės būdavo padirbtos tyčiom, tep įsitvért čianoj Slm. Botagas su raudona papliauška, botkotis lendrinis, oda aptrauktu drūtgaliu rankai įsitverti M.Katil. 3. tr. imtis ko, griebtis ką daryti: Pašoko kiekvienas, kokį darbą bebuvo įsitvė́ręs . Dabar čia ir gyvena [Andrius] nieko neįsitverdamas, niekam nesiryždamas P.Cvir. 4. įsikurti, prasigyventi, susitvarkyti: Nusipirkom gyvolių, įsitvė́rėm i gyvenam Vlkš. Žmogus, kuris nor išgerti, negali namų įsitvérti (d.) Šmn. Gal toliau ir insitvers Antz. Dabar jau insitvė́rė ir anys Ds. Jūsų ir žemės daugiau, ir negalit insitvért Užp. | Įsitverti šiame pasauly[je] Qu362.
◊ bámbos įsitvė́rus nieko nedirbant: Jų Petras eina perdien bambos įsitvėręs, tai ir darbas Ds.
į šìrdį įtvérti padaryti įspūdį, sujaudinti: Tas žodis į mano šìrdį labai įtvė́rė KI64. (kieno)
×padálkų įsitvė́rus
1. neatsitraukiant (nuo ko): Laksto Janės padálkų įsitvė́ręs Ps.
2. aklai klausant (ko): Negi jis ką žino, vaikšto bobos padálkų įsitvė́ręs Ps.
\ tverti; aptverti; įsitverti; nutverti; patverti; pratverti; pritverti; sutverti; užtverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • įsitverti — įsitvérti vksm. Kéldamasis nuo kėdė̃s, senùkas įsitvėrė lazdõs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptverti — 2 aptverti, àptveria, aptvėrė tr. 1. KŽ apimti (ranka, pirštais), apgniaužti: Obuolį ranka aptverti Rtr. Jau savo kamuolį vos ranka aptvėrė, o ans kamuolys vis rastam didume liko LTsIV632. | refl. Rtr. ║ sutalpinti: Upė Neckar į Reiną tekančioji …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitupėti — atitupėti, atìtupi, ėjo KŽ, atatupėti Š, KŽ 1. intr. Š ilgai tupėti (ppr. apie paukščius). | refl. Š: Biedna vištelė – atsitupėjo gi ant tų kiaušinių, iki išperėjo viščiukus! Jž. | prk.: Išskirstė kaimą į vienkiemius, ir nespėjame dar atsitupėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutverti — 2 nutverti, nùtveria, nutvėrė Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q27, SD1129, SD78,388, H, H171, R, MŽ, Sut, N, M 1. tr., intr. nučiupti, pagriebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Šuva nutvėręs už kelnės dantimis duskina J. Iš nejučių nutverk J. Plaukų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patverti — 2 patverti, pàtveria, patvėrė tr. 1. NdŽ, KŽ pagriebti, pačiupti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Jis ją patvėrė beeinant J. Dažnai lapė atlekia, pàtveria vištą Upn. Pjovė[ja]s kaip pàtvera tas kojas, bridinkt apvirsta tas paršas ant šono …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratverti — 2 pratverti, pràtveria, pratvėrė tr. NdŽ griebti pro šalį, nepagriebti, nesugriebti. tverti; aptverti; įsitverti; nutverti; patverti; pratverti; pritverti; sutverti; užtverti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priimti — priim̃ti, prìima (prìema, priema), prìėmė, priemė I. tr. 1. paimti, pačiupti: Penki geležiniai pirštai priima spausdintą arkužą ir kloja krūvon Blv. Koją priėmęs beiškelsi iš lovos – taip buvom pavargę morinę vežę [per Užgavėnes] Šts. Še, da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikibti — prikìbti 1. intr., tr. prisikabinti, prilipti prie ko nors: Dagys prikim̃ba prie rūbo, dulkės prie kojų KI66. Daug suodžių prikibo ant šurštyno (kamino) N. Spaliai prikìbę J. Veizėk, kas tau pri nugaros prikìbo Slnt. Marškiniai pri nugaros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritverti — 2 pritverti, prìtveria, pritvėrė tr. 1. pagriebti, pačiupti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Dairės dairės, ale sopagą nė vienas nenorėjo pritvert Jrk128. O iškišusiam būras pritvėręs tik šnikšt! su peiliu liežuvio galą nupjovęs Jrk18 19.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ranktūris — rañktūris (plg. rus. pyкoять, pyкoяткa) sm. (1) BŽ494, DŽ, ranktūrỹs (3b) Vgr, Pvn, Krkl 1. Ll, Kv, Tv, KlvrŽ, Mžk įrankio ar kokio dirbimo įtaisas įsitverti dirbant, rankena, kotas: Prie dalgio rañktūris J. Žemaitijoje buvo paplitęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”